Disclaimer voor Excelleren.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Excelleren.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie/ materialen/ producten op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is, met uitzondering van betaalde content, gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Excelleren.nl is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Excelleren.nl (en andere extensies rondom het domein Excelleren)

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Excelleren.nl streeft naar een zo actueel -en juist mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Dit geldt voor zowel gratis als betaalde content. De informatie en voorbeelden op deze website zijn bedoeld voor trainingsdoeleinden en kennisontwikkeling. Alle gebruikte voorbeelden zijn fictief.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Excelleren.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie, materialen en (digitale) producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid en/of volledigheid. Voor handelingen of besluiten die voortvloeien uit het gebruik van door ons beschikbaar gestelde informatie, materialen of producten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Dit geldt zowel voor gratis als betaalde informatie, materialen en producten.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud/ aanbod van informatie en digitale producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Excelleren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie, producten of diensten op websites waarnaar wij via de hyperlinks op excelleren.nl (en andere extensies) naar verwijzen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Excelleren.nl op deze pagina.

Voor vragen of informatie kunt u een mail sturen naar info@excelleren.nl