Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle getoonde informatie en aankopen van (digitale/ downloadbare) producten bij DutchDigit (onder andere via het platform excelleren.nl). Het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van digitale producten) via de webwinkel van excelleren.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op excelleren.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd of online toegankelijk gemaakt.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met DutchDigit (excelleren.nl). De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.excelleren.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet- overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij DutchDigit (excelleren.nl) Het product mag alleen door koper gebruikt worden en mag niet verder verspreid worden.

1.5 Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DutchDigit (Excelleren.nl) te mogen claimen of te veronderstellen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van DutchDigit (excelleren.nl). U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 DutchDigit (excelleren.nl) garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Excelleren.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voort vloeit uit het gebruik van bij excelleren.nl aangekochte digitale producten, gepubliceerde informatie of materialen. De berekeningen en informatie op de website en als onderdeel van geleverde (digitale) producten zijn niet bedoeld om professioneel (financieel) advies te vervangen. Raadpleeg hiervoor altijd een professional, zoals een financieel adviseur, accountant, (loon)administrateur of fiscalist. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de berekeningen en/of informatie.

3.2 Voor handelingen of besluiten die voortvloeien uit het gebruik van door DutchDigit (Excelleren.nl) beschikbaar gestelde informatie, materialen of (verkochte) producten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3.3 Excelleren.nl streeft naar juistheid, volledigheid en een correcte werking van digitale producten. Digitale producten op deze website worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie en/ of aanspraak op juistheid, volledigheid of correcte werking. Koper/ gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor controle op juistheid en volledigheid van het eindresultaat en daarmee de correcte werking van het product. Klachten en verzoeken kunnen worden ingediend door een email te sturen naar info@excelleren.nl

3.4 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud/ aanbod van informatie en digitale producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

3.5 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan www.excelleren.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en benodigde programma’s zoals Microsoft Excel, firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen en gebruikt.

3.6 DutchDigit stelt haar platform (w.o. excelleren.nl) ter beschikking aan partners ten behoeve van affiliate marketing. Dutchdigit (Excelleren.nl) is niet aansprakelijk voor de de juistheid van informatie van door (affiliate) partners getoonde producten of diensten. Ook is DutchDigit (Excelleren.nl) op geen enkele wijze aansprakelijk voor bij (affiliate) partners aangekochte producten en diensten. De aankoop van door affiliate partners aangeboden producten en diensten leidt tot een overeenkomst tussen de (affiliate) partner en koper onderling zonder betrokkenheid en aansprakelijkheid van DutchDigit.

4. Niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren. Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5. Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van DutchDigit (Excelleren.nl) geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

5.2 Klachten en verzoeken kunnen worden ingediend door een email te sturen naar info@excelleren.nl

6. Overige bepalingen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DutchDigit (excelleren.nl) vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland